Regulamin

REGULAMIN PORTALU MEGAWALUTA.PLMEGA FINANCE Sp. z o.o. określa niniejszy Regulamin Portalu MEGAWALUTA.PL stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.§1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]


 1. Niniejszy regulamin Portalu MEGAWALUTA.PL (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez MEGAWALUTA.PL za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL.

 2. MEGA FINANCE Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z MEGA FINANCE Sp. z o.o. po dokonaniu poprawnej Rejestracji Użytkownika, o której mowa w §3., po zastosowaniu przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w §4., o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w §21 i §23.

 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy.

 5. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu MEGAWALUTA.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal MEGAWALUTA.PL.

 6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Portalu MEGAWALUTA.PL pod adresem https://megawaluta.pl/pl/regulamin.html.

 7. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem dotyczy każdego potencjalnego Użytkownika, korzystanie z Usług w Portalu MEGAWALUTA.PL jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i po jego akceptacji.

 8. Korzystając z Portalu MEGAWALUTA.PL Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wykrycia błędów w oprogramowaniu serwisu użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia administratora Portalu MEGAWALUTA.PL o zaobserwowanych błędach oraz od powstrzymania się od wykorzystania znalezionego błędu.


§2. [DEFINICJE]


 1. Adres E-mail Użytkownika - konto poczty elektronicznej, wskazanego przez Użytkownika w ramach Konta.

 2. Beneficjent rzeczywisty to:

 1. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której, przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,

 2. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego ? w przypadku osób prawnych,

 3. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 1. MEGA FINANCE Sp. z o.o. - kapitałowa spółka prawa handlowego pod firmą MEGA FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 lok. 15, 81-824 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 633399, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł, NIP: 5851475349, adres e-mail: kontakt@megafinance.pl.

 2. Czas Pracy Portalu MEGAWALUTA.PL - okres czasu w ramach danej doby w jakim Usługi są realizowane, obejmujący Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 3. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zarówno w Polsce jak i w kraju danej waluty.

 4. Konto - zindywidualizowana część Portalu MEGAWALUTA.PL przeznaczona do korzystania przez Użytkownika i świadczenia na jego rzecz Usług, do której dostęp jest możliwy wyłącznie przy wykorzystaniu Loginu oraz Hasła.

 5. Kurs Walutowy - obowiązujący w Portalu MEGAWALUTA.PL kurs wymiany jednostek pieniężnych wyrażonych w Walucie Bazowej na jednostki pieniężne wyrażone w Walucie Niebazowej w chwili zlecenia realizacji Transakcji przez Użytkownika, według którego następuje realizacja Transakcji.

 6. Kwota Transakcji - wyrażona w Walucie Bazowej ilość jednostek pieniężnych, których kupno, sprzedaż jest przedmiotem Transakcji.

 7. Login i Hasło - unikalne dane stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli określone przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu MEGAWALUTA.PL w celu jego jednoznacznej identyfikacji, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do Konta; podczas procesu rejestracji w Portalu MEGAWALUTA.PL

 8. Potwierdzenie transakcji - faktura lub rachunek wystawiane przez MEGA FINANCE Sp. z o.o., potwierdzająca wykonanie Usług.

 9. Portal EASYCOIN.PL - administrowany przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. serwis internetowy, w ramach którego przeprowadzane są transakcje kupna, sprzedaży lub wymiany walut na jednostki rozliczeniowe kryptowalut oraz świadczone inne usługi związane z tymi transakcjami, utrzymywany przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. w domenie EASYCOIN.PL.

 10. Portal MEGAWALUTA.PL - administrowany przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. serwis internetowy, w ramach którego przeprowadzane są transakcje kupna albo sprzedaży walut oraz świadczone inne usługi związane z tymi transakcjami, utrzymywany przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. w domenie MEGAWALUTA.PL.

 11. Przelew - transfer środków pieniężnych pomiędzy MEGA FINANCE Sp. z o.o. a użytkownikiem.

 12. Rachunki Rozliczeniowe - rachunki prowadzone w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika w Walucie Bazowej oraz w Walutach Niebazowych wykorzystywane do rozliczania Transakcji Użytkownika przez MEGA FINANCE Sp. z o.o..

 13. Systemy Mobilne - systemy operacyjne obsługujące odpowiednie Urządzenia Mobilne tj. Android, iOS, Windows Phone, Blackberry oraz Windows 8.

 14. Transakcja - transakcja realizowana za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL, polegająca na sprzedaży lub zakupie walut, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 15. Tytuł Transakcji - indywidualny, jednoznaczny tytuł transferu środków pieniężnych generowany przez Portal MEGAWALUTA.PL po zleceniu przez Użytkownika realizacji Transakcji, przekazany Użytkownikowi w treści wiadomości elektronicznej przesłanej do niego po zdefiniowaniu warunków Transakcji, jak również wskazywany w podsumowaniu zleconej Transakcji oraz na liście zleconych Transakcji na Koncie.

 16. Usługi - usługi świadczone na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL obejmujące:

 1. usługi dotyczące kupna albo sprzedaży walut drogą elektroniczną, w modelu transakcji jednorazowych lub z wykorzystaniem portfela walutowego,

 2. narzędzia wspomagające kupno oraz sprzedaż walut za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL:

 1. Alerty walutowe - powiadomienia wysyłane w sytuacji kiedy dana waluta osiągnie wskazany przez Użytkownika kurs,

 2. Powiadomienia SMS - wybrane przez Użytkownika kursy walut przysyłane sms-em,

 1. usługa przelewu środków bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Portalu EASYCOIN.PL,
 2. usługi pomocnicze dla Użytkowników (niewymagane dla efektywnego korzystania z usług, o których mowa w pkt. 1), ułatwiające korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności: umożliwienie skorzystania z Aplikacji Mobilnych i innych wtyczek/oprogramowania,

 3. pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną, tj. możliwość przeglądania i korzystania z wybranych treści Portalu MEGAWALUTA.PL i funkcjonalności Portalu MEGAWALUTA.PL przez internautę, Użytkownika; udostępnienie formularza do rejestracji i logowania w Portalu MEGAWALUTA.PL umożliwienie internaucie, Użytkownikowi zadawania pytań, kontaktu z MEGAWALUTA.PL przez Portal MEGAWALUTA.PL, czat, infolinię.

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Portalu MEGAWALUTA.PL, w wyniku czego utworzone zostało dla niej Konto umożliwiające dostęp do wszystkich Usług świadczonych w ramach Portalu MEGAWALUTA.PL na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Waluta Bazowa - waluta, której cena jednostkowa (Kurs Walutowy) jest wyrażona w Walucie Niebazowej.

 3. Waluta Niebazowa - waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) Waluty Bazowej.


§3. [REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA]


 1. Korzystanie z Usług w ramach Portalu MEGAWALUTA.PL jest możliwe po zakończeniu rejestracji Użytkownika, w tym jego zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. oraz akceptacji polityki cookies.

 2. Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w Portalu MEGAWALUTA.PL, poprzez:

  1. zaznaczenie typu konta,

  2. wskazanie adresu e-mail Użytkownika,

  3. ustanowienie hasła (Hasło musi składać się z minimum jednej wielkiej litery, jednej małej litery, jednej cyfry. Musi zawierać więcej niż 6 znaków.),

  4. zaznaczenie okna "Akceptuję regulamin".

 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności portalu MEGAWALUTA.PL konieczne jest dokonanie pełnej aktywacji konta poprzez panel  "Twoje Konto", co będzie wymagać od Użytkownika podania:

  1. imienia i nazwiska albo pełnej firmy działalności gospodarczej lub spółki,

  2. obywatelstwa,

  3. adresu zamieszkania albo adresu siedziby działalności gospodarczej lub spółki,

  4. telefonu kontaktowego,

  5. numeru PESEL albo numeru KRS.

 4. Po rejestracji Użytkownik może wybrać dodatkową nazwę swojego konta oraz wybrać awatar graficzny.

 5. Zabronione jest przybieranie dodatkowej nazwy konta lub awatara graficznego mających charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej, w tym adresy serwisów internetowych lub określenia osób lub firm powszechnie znanych lub mogących wprowadzać w błąd co do tożsamości Użytkownika.

 6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

 7. Zakończenie procesu rejestracji jak również pełnej aktywacji konta następuje z chwilą wyświetlenia odpowiedniego komunikatu na Portalu MEGAWALUTA.PL na skutek wykorzystania link`a aktywacyjnego, który zostanie przesłany na Adres E-mail Użytkownika w trakcie rejestracji.


§4. [ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO]


 1. MEGA FINANCE Sp. z o.o. stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 2. W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego MEGA FINANCE Sp z o.o. jest uprawniony do:

  1. podejmowania czynności w celu identyfikacji Użytkownika i stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. danych dotyczących tożsamości Użytkownika. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym MEGA FINANCE Sp. z o.o. może podejmować również w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec Użytkownika w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

  2. bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji,

  3. uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Użytkownika charakteru stosunków gospodarczych,

  4. ustalenia, że pierwsza Transakcja została przeprowadzona przez Użytkownika za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy Transakcji są zgodne z danymi Użytkownika wskazanymi w MEGA FINANCE Sp. z o.o.

  5. wykonywania innych czynności dopuszczonych przez prawo, a uzasadnionych przeprowadzoną oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 3. Użytkownik będzie przekazywał na każde wezwania MEGA FINANCE Sp. z o.o. informacje lub dokumenty niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 4. W związku z realizacją postanowień Regulaminu oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Użytkownik na każde żądanie MEGA FINANCE Sp. z o.o. jest zobowiązany w szczególności do:

  1. przedstawić kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Użytkownika lub osób fizycznych działających za Użytkownika,

  2. przedstawić kopii decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej,

  3. przedstawić dokumenty lub oświadczenia potwierdzających dane osobowe i adresowe Użytkownika lub osób fizycznych działających za Użytkownika,

  4. przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem notarialnie przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu lub za Użytkownika kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 1-3 niniejszego ustępu,

MEGA FINANCE Sp. z o.o. może domagać się innych dokumentów lub oświadczeń o ile okaże się to w danym przypadku niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 1. Przelew w celu realizacji Transakcji, w tym zasilenia portfela walutowego, może być dokonany wyłącznie przez Użytkownika (tożsamość danych zleceniodawcy Przelewu i Użytkownika jest konieczna).

 2. W przypadku naruszenia ust. 5 powyżej dana Transakcja nie zostanie zrealizowana, zaś środki przekazane MEGA FINANCE Sp. z o.o. zostaną zwrócone na rachunek ich pochodzenia.

 3. MEGA FINANCE Sp. z o.o. nie realizuje Transakcji jeżeli nie może zrealizować obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.§5. [PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA]


 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych podanych MEGA FINANCE Sp. z o.o. w razie ich zmiany. Wszelkie dane podane MEGA FINANCE Sp. z o.o. przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą.

 2. MEGA FINANCE Sp. z o.o. jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług wobec Użytkownika, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa wyżej, odmawiając świadczenia Usług środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika zostaną przekazane na Portfel walutowy Użytkownika, niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych.

 3. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności wprowadzanych danych.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MEGA FINANCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w definiowanych przez niego numerach rachunków bankowych.

 5. Użytkownik ma obowiązek chronić Login i Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Portalu MEGAWALUTA.PL, w tym Loginu lub Hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz zawiadomić o tym MEGA FINANCE Sp. z o.o.. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MEGA FINANCE Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie będzie żądać przekazania Hasła w jakikolwiek inny sposób, niż za pośrednictwem Konta w Portalu MEGAWALUTA.PL.

 6. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku celowego działania Użytkownika na szkodę MEGA FINANCE Sp. z o.o. bądź innych użytkowników, lub naruszającego przepisów obowiązującego prawa. Użytkownik zwalnia MEGA FINANCE Sp. z o.o. od odpowiedzialności za zaspokojenie powstałych w ten sposób szkód, oraz pokrycia kosztów poniesionych przez właściciela serwisu w związku z roszczeniami związanymi z tymi szkodami.

 7. Portal MEGAWALUTA.PL zapewnia możliwość dodatkowego zabezpieczenia konta Użytkownika przy wykorzystaniu aplikacji token  SMS lub Google Authenticator. MEGA FINANCE Sp. z o.o. zaleca korzystanie z możliwości dodatkowego zabezpieczenia konta Użytkownika.§6. [UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]


 1. Podstawowym uprawnieniem Użytkownika jest korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu MEGAWALUTA.PL zgodnie z Regulaminem i ich przeznaczeniem.

 2. Korzystanie z większości Usług i funkcjonalności Portalu MEGAWALUTA.PL jest nieodpłatne. Zasady w odpłatności zostały szczegółowo opisane w Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik numer 2 do Regulaminu, który znajduje się pod adresem:.https://megawaluta.pl/pl/prowizje_i_oplaty.html.

 3. Każdorazowo przed przyjęciem do realizacji Usługi płatnej MEGA FINANCE Sp. z o.o. poinformuje użytkownika o obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów lub opłat przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego komunikatu w Portalu MEGAWALUTA.PL.

 4. Warunkiem przyjęcia do realizacji Usługi płatnej jest zgoda Użytkownika na poniesienie przez niego dodatkowych kosztów lub opłat. Brak zgody Użytkownika wskazanej w zdaniu poprzedzającym spowoduje nieprzyjęcie danej Usługi do realizacji.


§7. [TRANSAKCJE KUPNA, SPRZEDAŻY LUB PRZELEWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK ROZLICZENIOWY EASYCOIN.PL]


 1. Usługi świadczone przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL dostępne są jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji konta oraz podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków w instytucjach finansowych, za pośrednictwem których chcą realizować Transakcje (o ile ma to zastosowanie do wybranej przez Użytkownika Usługi).

 2. MEGA FINANCE Sp. z o.o. świadczy usługi kupna i sprzedaży tylko tych walut, które są wyszczególnione na tablicy kursowej udostępnionej w Portalu MEGAWALUTA.PL.

 3. Użytkownik zleca realizację Transakcji, a MEGA FINANCE Sp. z o.o. przyjmuje to zlecenie za pośrednictwem Portalu MEGAWALUTA.PL.

 4. MEGA FINANCE Sp. z o.o. realizuje Transakcje z udziałem rachunków w instytucjach finansowych wyłącznie w Czasie Pracy Portalu. Transakcje polegające wyłącznie na kupnie albo sprzedaży walut w ramach ofert składanych przez użytkowników Portalu MEGAWALUTA.PL są realizowane w sposób zautomatyzowany 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 5. Zastrzega się możliwość wstrzymania realizacji w Trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym:

  1. w przypadku wystąpienia błędu - w takim wypadku Transakcja zostanie przekazana do realizacji ręcznej w Czasie Pracy Portalu,

  2. w przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - w takim przypadku Transakcja zostanie wykonana po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy albo MEGA FINANCE Sp. z o.o. odmówi jej realizacji.

 6. MEGA FINANCE Sp. z o.o. udostępnia swoim Użytkownikom 2 modele transakcji: z rachunku instytucji finansowej oraz z portfela walutowego.

 7. Zlecając realizację Transakcji, Użytkownik zobowiązany jest określić w odpowiednim formularzu, dostępnym na jego Koncie warunki przeprowadzenia Transakcji, tj.:

  1. parę walutową Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej,

  2. kwotę Transakcji,

  3. rodzaj Transakcji (transakcja kupna, sprzedaży),

  4. rachunek w instytucji finansowej właściwy do dokonania Transakcji, tj. rachunek w Walucie Niebazowej właściwej do rozliczenia Transakcji przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. oraz dane osobowe tj. imię, nazwisko (lub nazwę), adres (lub siedzibę) zgodne z danymi zarejestrowanymi w instytucji finansowej prowadzącej Rachunek Rozliczeniowy jako dane posiadacza tego rachunku, a następnie potwierdzić je poprzez wybranie opcji "Realizacja" (dotyczy wyłącznie Transakcji obejmujących Przelew środków Użytkownika na rzecz osoby trzeciej).

 8. Z chwilą wybrania opcji "Dokonaj wymiany", Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, przyjmując ofertę zawarcia umowy zobowiązującej do kupna, sprzedaży Waluty Niebazowej w ilości wskazanej przez Użytkownika na warunkach zaproponowanych przez MEGA FINANCE Sp. z o.o..

 9. Po dokonaniu wyboru opcji "Dokonaj wymiany" MEGA FINANCE Sp. z o.o. automatycznie generuje dane do przelewu wysyłając jednocześnie na Adres E-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia Transakcji, wskazując w nim warunki Transakcji, zastosowany Kurs Walutowy Transakcji oraz dane do przelewu.

 10. Od momentu kliknięcia "Dokonaj wymiany" Transakcja ma status "oczekujący".

 11. W celu zrealizowania Transakcji przez MEGA FINANCE Sp. z o.o., Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty Kwoty Transakcji na wskazany rachunek płatniczy MEGA FINANCE Sp. z o.o., wskazany w potwierdzeniu zawarcia Transakcji. Wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 24h (dwadzieścia cztery godziny) od chwili zlecenia Transakcji, przy czym wpłata Kwoty Transakcji uważana jest za dokonaną w momencie uznania odpowiedniego rachunku płatniczego MEGA FINANCE Sp. z o.o. środkami pieniężnymi we właściwej wysokości.

 12. Zautomatyzowany system księgowy MEGA FINANCE Sp. z o.o. rozpozna prawidłowo Przelew Użytkownika tylko gdy tytuł Przelewu Użytkownika będzie tożsamy z Tytułem Transakcji wygenerowanym przez Portal MEGAWALUTA.PL. Jakakolwiek rozbieżność w powyższym zakresie może spowodować wydłużenie realizacji Transakcji ze względu na konieczność rozpoznania Przelewu w trybie ręcznym.

 13. Przyjęcie Transakcji do realizacji przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. następuje z chwilą uznania na właściwym Rachunku Rozliczeniowym Przelewu Użytkownika i rozpoznania go przez zautomatyzowany system księgowy MEGA FINANCE Sp. z o.o.

 14. Realizacja Transakcji przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. oznacza złożenie dyspozycji odpowiedniego przelewu przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. nastąpi w czasie do 8h (osiem godzin) Czasu Pracy Portalu MEGAWALUTA.PL, licząc od momentu przyjęcia Transakcji zgodnie z ust. 13 powyżej. MEGA FINANCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za okresy realizacji poszczególnych transakcji przez instytucje finansowe.

 15. W przypadku gdy uznanie rachunku płatniczego MEGA FINANCE Sp. z o.o. Kwotą Transakcji nastąpi poza Czasem Pracy Portalu, przyjęcie Transakcji do realizacji nastąpi:

  1. w tym samym dniu, jeżeli uznanie rachunku płatniczego MEGA FINANCE Sp. z o.o Kwotą Transakcji nastąpi przed godziną 8:00 w Dniu Roboczym,

  2. w następnym Dniu Roboczym, jeżeli uznanie rachunku płatniczego MEGA FINANCE Sp. z o.o Kwotą Transakcji nastąpi po godzinie 16:00 w Dniu Roboczym.

 16. MEGA FINANCE Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Transakcji na późniejszy wyłącznie na podstawie wniosku Użytkownika. Zmiana terminu realizacji Transakcji na późniejszy zależy od uznania MEGA FINANCE Sp. z o.o. Przed wyrażeniem zgody na zmianę terminu realizacji Transakcji na późniejszy MEGA FINANCE Sp. z o.o. określi warunki, zasady jak również ewentualne koszty i opłaty z tym związane, w szczególności wynikające z różnić kursowych, na jakich dopuszczona zostanie wyżej opisana zmiana terminu realizacji Transakcji, a których akceptacja przez Użytkownika będzie warunkiem koniecznym wyrażenia ww. zgody.

 17. W niektórych przypadkach MEGA FINANCE Sp. z o.o. może realizować jedną Transakcję poprzez kilka Przelewów, co nie zmienia zakresu obowiązków Użytkownika.

 18. MEGA FINANCE Sp. z o.o. jako podmiot zarządzający Portalem MEGAWALUTA.PL oraz EASYCOIN.PL umożliwia przesyłanie walut (ale nie kryptowalut) pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi Użytkownika w obu Portalach. Warunkiem koniecznym do przesyłania walut zgodnie z zdaniem poprzedzającym jest pełna tożsamość danych Użytkownika w obu portalach oraz pełna aktywacja kont Użytkownika w obu portalach.

 19. W celu uruchomienia usługi przelewów walut na rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Portalu EASYCON.PL Użytkownik musi aktywować tę usługę w zakładce "Twoje Konto", aktywacja usługi nastąpi po weryfikacji danych Użytkownika w obu portalach i zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem w formie wiadomości e-mail.

 20. Przesłanie walut na rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Portalu EASYCOIN.PL następuje poprzez wybranie Waluty Bazowej, ustalenie jej ilości oraz zatwierdzenie przesłania. Przesłanie środków nie następuje automatycznie i może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu przez MEGA FINANCE Sp. z o.o. w godzinach pracy Portalu MEGAWALUTA.PL, do czego wymagana jest pełna weryfikacja konta Użytkownika.

 21. Do przesyłania walut na rachunek rozliczeniowy Użytkownika w Portalu EASYCOIN.PL stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu dotyczące transakcji kupna lub sprzedaży.


§8.


 1. MEGA FINANCE Sp. z o.o. nie wykonana żądanej Transakcji jeżeli na odpowiednich Rachunkach Rozliczeniowych Użytkownika nie będą się znajdować wystarczające środki pieniężne w odpowiedniej walucie.

 2. W przypadku próby wykonania Transakcji w kwocie przekraczające dostępne środki Użytkownika Portal MEGAWALUTA.PL automatycznie ograniczy kwotę danej Transakcji uwzględniając stan środków Użytkownika.

.

§9.


 1. W przypadku gdy Użytkownik dokona przelewu na rachunek płatniczy MEGA FINANCE Sp. z o.o w kwocie wyższej niż Kwota Transakcji określona w warunkach Transakcji, wówczas MEGA FINANCE Sp. z o.o. dokonana Transakcji zgodnie Kwotą Transakcji, zaś pozostałe środki niezwłocznie zwróci na rachunek w instytucji Użytkownika, z którego zostały one przekazane na rachunek płatniczy MEGA FINANCE Sp. z o.o.

 2. MEGA FINANCE Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika o zwrocie w trybie ust. 1 powyżej niezwłocznie poprzez wysłanie na Adres E-mail Użytkownika odpowiedniego powiadomienia.


§10. [PORTFEL WALUTOWY]


 1. MEGA FINANCE Sp. z o.o oferuje Użytkownikom możliwość kupna lub sprzedaży walut przy zastosowaniu portfela walutowego.

 2. Użytkownik, chcąc korzystać z możliwości kupna lub sprzedaży walut przy zastosowaniu portfela walutowego powinien uprzednio zasilić portfel walutowy poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych w Walucie Bazowej dla planowanej Transakcji na odpowiedni rachunek płatniczy MEGA FINANCE Sp. z o.o, (wygenerowany przez system i udostępniony na Koncie Użytkownika).

 3. Niezwłocznie po uznaniu rachunku płatniczego MEGA FINANCE Sp. z o.o środkami pieniężnymi, wpłaconymi przez Użytkownika, kwota wpłaty zostanie uwidoczniona na Koncie Użytkownika, dając jednocześnie Użytkownikowi prawo swobodnego dysponowania zgromadzonymi środkami.

 4. W ramach portfela walutowego Użytkownik może gromadzić środki pieniężne w celu:

  1. zakupu albo sprzedaży walut, które odbywają się w ramach portfela walutowego,

  2. zakupu albo sprzedaży walut z wykorzystaniem środków zgromadzonych na portfelu walutowym.

 5. Środki pieniężne gromadzone w ramach portfela walutowego nie podlegają oprocentowaniu.

 6. Użytkownik może w każdym momencie zlecić MEGA FINANCE Sp. z o.o wypłatę całości lub części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunkach Rozliczeniowych, wskazując odpowiedni rachunek w instytucji finansowej Użytkownika. Minimalna kwota podlegająca wypłacie nie może być niższa niż 10 (dziesięć) jednostek waluty podlegającej wypłacie.

 7. Stan salda księgowego oraz salda dostępnego dla każdego rachunku technicznego Użytkownika są widoczne na Koncie Użytkownika.

 8. W celu zakupu lub sprzedaży waluty Użytkownik powinien przejść do zakładki "Giełda Walut" w Portalu MEGAWALUTA.PL gdzie będzie mógł dokonać zakupu lub sprzedaży określonej waluty po jej wybraniu w wyświetlonym menu. Użytkownik wybiera Walutę Bazową zgodną z walutą posiadaną w portfelu walutowym oraz Walutę Niebazową spośród ofert sprzedaży lub zakupu uwidocznionych w prezentowanych tabelach na Portalu MEGAWALUTA.PL. Realizacja Transakcji w odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika przycisku "kup" dla transakcji kupna albo przycisku "sprzedaj" dla transakcji sprzedaży.

 9. MEGA FINANCE Sp. z o.o. jest zobowiązany zlecić Przelew środków pieniężnych, co do których Użytkownik zlecił wypłatę z Rachunków Rozliczeniowych Użytkownika na wskazany przez Użytkownika rachunek w instytucji finansowej, nie później niż w ciągu 8 (osiem) godzin Czasu Pracy Portalu MEGAWALUTA.PL od momentu zlecenia przez Użytkownika wypłaty tych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach technicznych Użytkownika.

 10. Użytkownik może złożyć ofertę "kupna" Waluty Niebazowej po dowolnym kursie. W takim wypadku Transakcja zostanie zrealizowana automatycznie w momencie, w którym Portal MEGAWALUTA.PL wykryje pasującą ofertę innego Użytkownika. Oferta  "kupna" Waluty Niebazowej może zostać zrealizowana także w części. Oferta "kupna" Waluty Niebazowej Użytkownika może zostać złożona wyłącznie gdy Użytkownik posiada w swoim portfelu walutowym ilość Waluty Bazowej wystarczającej do zrealizowania całej oferty.

 11. Użytkownik może złożyć ofertę "sprzedaży" Waluty Bazowej po dowolnym kursie. W takim wypadku Transakcja zostanie zrealizowana automatycznie w momencie, w którym Portal MEGAWALUTA.PL wykryje pasującą ofertę innego Użytkownika. Oferta  "sprzedaży" Waluty Bazowej może zostać zrealizowana także w części. Oferta "sprzedaży" Waluty Bazowej Użytkownika może zostać złożona wyłącznie gdy Użytkownik posiada w swoim portfelu walutowym ilość Waluty Bazowej wystarczającej do zrealizowania całej oferty.


§11. [POTWIERDZENIA TRANSAKCJI]


 1. MEGA FINANCE Sp. z o.o. potwierdza wykonanie Usług w formie faktur i zapewnia ich wydawanie w sposób zgodny z przepisami.

 2. MEGA FINANCE Sp. z o.o. wystawia faktury z tytułu świadczonych przez siebie Usług w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 3. Warunkiem otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest akceptacja Regulaminu.

 4. Faktury wystawiane w formie elektronicznej są udostępniane na Koncie Użytkownika w postaci pliku w formacie PDF (Portable Document Format).

 5. MEGA FINANCE Sp. z o.o. zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur VAT wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną.

 6. Użytkownik ma możliwość otrzymywania faktur w formie papierowej po uprzednim złożeniu oświadczenia woli w tym zakresie oraz po uzgodnieniu warunków dostarczania faktur.


NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE TRANSAKCJE

§12. [POWIADOMIENIA O KURSACH WALUTOWYCH I ALERTY WALUTOWE]


 1. Użytkownik może uruchomić usługę "Powiadomienia o kursach walutowych", polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi w wiadomości SMS informacji o kursach wybranych walut.

 2. Jedno Powiadomienie o kursach walutowych zawiera informacje o kursach maksymalnie 6 (sześć) różnych walut. Wybierając więcej niż 6 (sześć) różnych walut, Użytkownik otrzyma proporcjonalnie większą liczbę wiadomości SMS.

 3. Powiadomienia o kursach walutowych są przekazywane Użytkownikowi raz dziennie, o godzinie wskazanej przez Użytkownika.

 4. Kursy walut podane w Powiadomieniu o kursach walutowych są obowiązujące na moment wysłania Powiadomienia.

 5. Realizacja usługi Powiadomień o kursach walutowych jest możliwa pod warunkiem posiadania dodatniego stanu konta SMS.


§13.


 1. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od MEGA FINANCE Sp z o.o. Alertów walutowych, tj. powiadomień w formie SMS w sytuacji gdy określona waluta (Waluta Niebazowa) osiągnie wskazany przez Użytkownika kurs walutowy.

 2. W celu aktywacji usługi Użytkownik dodaje Alert walutowy, poprzez zdefiniowanie swoich warunków w formularzu dodawania Alertu walutowego.

 3. Gdy wskazana przez Użytkownika waluta Niebazowa osiągnie określony kurs walutowy, Użytkownik otrzyma Alert walutowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 minut (trzech minut), licząc od momentu rozpoczęcia obowiązywania w Portalu MEGAWALUTA.PL określonego kursu walutowego.

 4. W ramach usługi Alert walutowy, Użytkownik może zlecić automatyczne zawieranie Transakcji co oznacza, że w sytuacji, gdy zostaną spełnione przesłanki określone w Alercie walutowym oraz gdy Użytkownik posiada odpowiedni rachunek w instytucji finansowej dla wybranej waluty, MEGA FINANCE Sp z o.o. automatycznie zleci realizację Transakcji zgodnie z warunkami określonymi przez Użytkownika w formularzu Rodzaj transakcji dla Alertu walutowego.

 5. Po wybraniu przez Użytkownika opcji usunięcia usługi "Alert walutowy", o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie ona aktywna w systemie elektronicznym MEGA FINANCE Sp z o.o. maksymalnie do 5 (pięć) minut, co oznacza, że w przypadku uruchomienia automatycznego zlecania realizacji Transakcji z chwilą osiągnięcia przez walutę określonego kursu walutowego, MEGA FINANCE Sp z o.o. może przyjąć taką Transakcję do realizacji w nieprzekraczalnym terminie do 5 (pięć) minut od chwili rezygnacji przez Użytkownika z usługi ?Alert walutowy?.

 6. W celu realizacji usługi "Powiadomienia o kursach walutowych" i "Alert walutowy" Użytkownik musi zapewnić posiadanie dodatniego stanu SMS na swoim Koncie.

 7. Każdy nowy Użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu się na Portalu MEGAWALUTA.PL pakiet 10 darmowych SMS. Po ich wykorzystaniu, w celu dalszej możliwości korzystania z powiadomień poprzez SMS, Użytkownik może dokupić dodatkowy Pakiet 50 SMS, Pakiet 100 SMS lub Pakiet 200 SMS, które dostępne są na Koncie Użytkownika w zakładce Usługi.

 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy nie zmieni fabrycznych ustawień na Koncie, pierwsze 10 (dziesięć) ww. SMS zostanie automatycznie wykorzystane w ramach Usługi, o której mowa w ust. 6 powyżej.

 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania na telefon komórkowy informacji o statusie zleconych Usług. Jedna wiadomość tekstowa SMS zawiera informacje o jednej Usłudze zleconej przez Użytkownika.


§14. [INNE NARZĘDZIA LUB USŁUGI POMOCNICZE]


 1. Portal MEGAWALUTA.PL może zawierać aktywne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, administrowanych przez MEGA FINANCE Sp z o.o. lub przez inne podmioty. W przypadku linków odsyłających do witryn internetowych innych podmiotów, MEGA FINANCE Sp z o.o. zastrzega, że nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności, ani na zawarte na tych stronach treści. MEGA FINANCE Sp z o.o. zaleca, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jeżeli taki został udostępniony, regulaminem świadczenia usług tam wskazanych, a w braku tychże dokumentów skontaktował się z administratorem danej witryny celem uzyskania informacji na ten temat.

 2. MEGA FINANCE Sp z o.o. udostępnia Użytkownikowi w Portalu MEGAWALUTA.PL narzędzie informatyczne, umożliwiające korzystanie z zasobów systemu informatycznego MEGA FINANCE Sp z o.o. w celu przechowywania przez Użytkownika niektórych danych, w tym numerów rachunków w instytucjach finansowych i danych posiadaczy tych rachunków, używanych przy zlecaniu Transakcji. Użytkownik jest zobowiązany do zapisywania i przechowywania przy pomocy tego narzędzia informatycznego wyłącznie takich danych, których zapisanie przez Użytkownika jest zgodne z przepisami prawa, a także nie narusza dóbr osobistych lub praw osób trzecich. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich zgód tych osób trzecich.

 3. MEGA FINANCE Sp z o.o. nie sprawdza treści danych zapisywanych przez Użytkownika przy pomocy narzędzia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W razie otrzymania przez MEGA FINANCE Sp z o.o. urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności MEGA FINANCE Sp z o.o. niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych, o czym informuje Użytkownika w Portalu MEGAWALUTA.PL lub wiadomością poczty elektronicznej, chyba że poinformowanie byłoby niezgodne z prawem.

 4. Po zakończonej transakcji wymiany walut w serwisie MEGAWALUTA.PL, MEGA FINANCE Sp z o.o. w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem portalu jest zobowiązana przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 


§15.


Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Koncie w zakładce "Twój profil"/"Ustawienia powiadomień" na otrzymywanie od MEGA FINANCE Sp z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na Adres E-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego Użytkownika wskazany na Koncie Użytkownika.


§16. [NEWSLETTER]


 1. MEGA FINANCE Sp z o.o. może na Adres E-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego Użytkownika wskazany na Koncie, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody, w sposób określony w §17 niniejszego Regulaminu, przesyłać bieżące informacje (newsletter) na temat nowych produktów, statusu zleconych Usług oraz informacji ogólnych o MEGA FINANCE Sp z o.o.

 2. "Newsletter" lub inna przesyłka pochodząca od MEGA FINANCE Sp z o.o. będzie zawierała: informację o nadawcy, wypełnione pole "temat" określające treść przesyłki oraz informacje o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu E-mail Użytkownika).


§17. [WYMAGANIA TECHNICZNE]


 1. W celu korzystania z Usług Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę.

 2. MEGA FINANCE Sp z o.o. zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Użytkownikom w przypadku gdy wymaga tego właściwość Usługi, w szczególności: korzystanie przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, identyfikację stron Usługi jak i możliwość zakończenia korzystania z takiej Usługi, w każdej chwili, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej obsługującą szyfrowane połączenia SSL, obsługującą pliki Cookies oraz aplikacje JavaScript w najnowszej wersji.

 4. W celu prawidłowego korzystania z Wersji Mobilnej na Urządzeniach Mobilnych niezbędne jest dysponowanie Urządzeniem Mobilnym z dostępem do Internetu oraz posiadanie przeglądarki internetowej oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

 5. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane na Portalu MEGAWALUTA.PL w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian.

 6. Użytkownik wyraża zgodę, by MEGA FINANCE Sp z o.o. mógł w okresie korzystania z Portalu MEGAWALUTA.PL instalować i uruchamiać na każdym komputerze, którego Użytkownik będzie używać celem uzyskania dostępu do treści udostępnianych w Portalu MEGAWALUTA.PL tzw. komponenty, pod warunkiem jednak, że każdy taki komponent będzie podpisany cyfrowym certyfikatem przez MEGA FINANCE Sp z o.o.

 7. Korzystanie z Usług przez stronę internetową Portalu MEGAWALUTA.PL. jak i jej Wersję Mobilną, świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej również dla celów korzystania z Aplikacji Mobilnej.


§18.


W przypadku podania danych, o których mowa w § 7 ust. 6, niezgodnych z danymi zarejestrowanymi w instytucji finansowej wskazanej przez Użytkownika jako dane posiadacza rachunku, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz MEGA FINANCE Sp z o.o. opłatę w wysokości, w jakiej instytucja finansowa nałożyła z tego tytułu na MEGA FINANCE Sp z o.o.


§19.


MEGA FINANCE Sp z o.o. ma prawo do potrącenia swoich należności ze środków pieniężnych Użytkownika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


§20.


 1. Zabezpieczeniem realizacji Transakcji jest kwota przelanych przez Użytkownika środków pieniężnych na rachunek płatniczy MEGA FINANCE Sp z o.o., którą Użytkownik przekazuje do dyspozycji MEGA FINANCE Sp z o.o. w związku ze zleceniem realizacji Transakcji.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że rozliczenie Transakcji nie obejmuje ewentualnych opłat lub prowizji instytucji finansowych związanych z dokonywaniem przez MEGA FINANCE Sp z o.o. Przelewów niezbędnych do realizacji Transakcji.


§21.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, ze swej istoty i charakteru, są co do zasady świadczone niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika. Z uwagi na powyższe Użytkownik mocą Regulaminu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminów do odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym Ustawą o prawach konsumenta. W przypadku rozpoczętego na podstawie ww. zgody świadczenia Usług przed upływem terminów do odstąpienia od odpowiedniej umowy/ów w trybie przewidzianym Ustawą, MEGA FINANCE Sp z o.o. ma prawo dochodzić 100 (sto) % należnej mu kwoty za Usługę rzeczywiście wykonaną. Powyższe zasady nie dotyczą Usług, które ze swej istoty lub zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu, nie wymagają świadczenia niezwłocznie po ich zleceniu przez Użytkownika.


§22. [REKLAMACJE]


 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia obowiązującego prawa.

 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu podstawy reklamacji, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia realizacji danej Usługi.

 3. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@megafinance.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Adres E-Mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie tych informacji we wskazanym zakresie.

 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia, w którym reklamacja wpłynęła na adres wskazany w ust. 3 powyżej. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym do MEGA FINANCE Sp z o.o. wpłynęły ostatnie informacje, uzupełnione przez Użytkownika.

 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listem elektronicznym, wysłanym na Adres E-mail Użytkownika.


§23. [WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]


 1. Stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej z MEGA FINANCE Sp z o.o., rozumianej jako zlecenie przez Użytkownika kupna albo sprzedaży walut.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 - 3 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku wypowiedzenia umów, o których mowa w ust 2 i 3, wszelkie transakcje dokonane przed dniem ustania obowiązywania umowy pozostają ważne i skuteczne, a wypowiedzenie ma skutek na przyszłość.

 4. Użytkownik lub MEGA FINANCE Sp. z o.o. mogą wypowiedzieć łączącą ich umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia umowy MEGA FINANCE Sp. z o.o. trwale zablokuje Konto Użytkownika uniemożliwiając korzystanie z Usług danemu Użytkownikowi.


§24. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]


 1. Portal MEGAWALUTA.PL jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Portalu MEGAWALUTA.PL, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi dotyczącymi Portalu MEGAWALUTA.PL. W czasie dostępności Portalu MEGAWALUTA.PL Użytkownicy mogą korzystać z Usług, w szczególności zlecać realizację Transakcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas dostępności Portalu MEGAWALUTA.PL nie jest tożsamy z Czasem Pracy Portalu.

 2. Treści zawarte w Portalu MEGA FINANCE Sp z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. MEGA FINANCE Sp z o.o. dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały rzetelnie podane.

 3. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu MEGAWALUTA.PL oraz z Aplikacji Mobilnych, innego oprogramowania/wtyczek nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych czy innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej zawartych w Portalu MEGAWALUTA.PL udostępnionych wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Portalu MEGAWALUTA.PL.

 4. Nazwa Portalu MEGAWALUTA.PL, jego zawartość, elementy tekstowe, szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej na rzecz MEGA FINANCE Sp z o.o.


§25.


 1. Użytkownik może porozumiewać się z MEGA FINANCE Sp z o.o. za pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresu kontaktowego:kontakt@megafinance.pl.

 2. MEGA FINANCE Sp z o.o. może odmówić świadczenia Usług na rzecz Użytkownika (w tym odstąpić od realizacji Transakcji) w przypadkach:

  1. przekazania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika,

  2. przekazania niepełnych danych osobowych lub nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług drogą elektroniczną lub właściwość Usługi lub prawo odmowy świadczenia Usług z tego powodu wynika z odrębnych ustaw, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3. stwierdzenia przypadków niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Portalu MEGAWALUTA.PL przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

  4. wystąpienia siły wyższej, tj. w każdym przypadku spowodowanym zdarzeniem zewnętrznym,

którego MEGA FINANCE Sp z o.o. nie mógł przewidzieć i nie miał możliwości zapobieżenia.

 1. MEGA FINANCE Sp z o.o. ma prawo zamknąć Konto danego Użytkownika poprzez trwałe uniemożliwienie korzystania z Usług, w przypadku:

  1. stwierdzenia, że Użytkownik usiłował bądź dokonał niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych informatycznych zawartych w Portalu MEGAWALUTA.PL,

  2. podania fałszywych danych osobowych przez Użytkownika,

  3. z innych ważnych przyczyn, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa Portalu MEGAWALUTA.PL, tj. podjęcia działań uznawanych za pranie pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub usiłowania oszukiwania systemu informatycznego MEGA FINANCE Sp z o.o. lub usiłowania stosowania technik hakerskich,

  4. naruszenia przez Użytkownika postanowień §26. ust. 1 zdanie pierwsze, §3. ust. 2 lub 3, §6. ust. 5 niniejszego Regulaminu, a także w przypadkach, o których mowa w § 20. ust. 1, 3 lub 5 Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie zaprzestał naruszeń lub nie usunął ich skutków pomimo wezwania doręczonego na Adres E-mail Użytkownika, opatrzonego ww. rygorem, w terminie w tym wezwaniu określonym, nie krótszym jednak, niż 5 (pięć) Dni Roboczych licząc od dnia, w którym Użytkownik mógł się zapoznać z treścią wezwania,

Podane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującą w MEGA FINANCE Sp z o.o. Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik numer 3 do Regulaminu. Użytkownik może pozyskać, utrwalić za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje Portal MEGAWALUTA.PL. W przypadku, gdy podanie innych niż wyżej wymienione danych jest niezbędne do spełnienia przez MEGA FINANCE Sp z o.o. obowiązków wynikających Użytkownik zostanie wezwany listem elektronicznym na Adres E-mail Użytkownika do przekazania takich danych. W przypadku braku przekazania danych w zakreślonym terminie, Konto Użytkownika może zostać zablokowane, jak również mogą zostać podjęcie inne działania przewidziane Regulaminem.

 1. Na wyraźną prośbę Użytkownika MEGA FINANCE Sp z o.o. zablokuje Konto Użytkownika.

 2. Usunięcie Konta, polegające na trwałym uniemożliwieniu korzystania z Usług. Usunięcie Konta Użytkownika będzie się wiązać z trwałym usunięciem jego danych osobowych tylko w sytuacji gdy nie skorzystał on z żadnej Usługi, zaś obowiązek archiwizacji tych danych nie jest przewidziany przepisami prawa.

 3. MEGA FINANCE Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość "zamrożenia" środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rachunki bankowe MEGA FINANCE Sp z o.o. jeżeli zachodzić będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Użytkownika czynu zabronionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W takiej sytuacji zwrot środków nastąpi po całkowitym wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.


§26.


 1. Wykorzystywanie Portalu MEGAWALUTA.PL jest dopuszczalne wyłącznie w celu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa kupna albo sprzedaży walut, jak również korzystania z innych świadczonych usług.

 2. W przypadku naruszenia ust. 1 powyżej Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej MEGA FINANCE Sp z o.o. lub nałożona na niego zostanie kara umowna w wysokości 10% wartości Transakcji związanej z danym naruszeniem, nie mniej jednak niż 150,00 zł za każde naruszenie.

 3. Przed nałożeniem kary umownej Użytkownik zostanie wezwany na Adres E-mail użytkownika lub formie pisemnej, do niezwłocznego zaprzestania naruszeń oraz naprawienia wyrządzonej szkody.

 4. Obciążenie Użytkownika karą umowną nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MEGA FINANCE Sp z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.


§27.


 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą z chwilą opublikowania ich na Portalu MEGAWALUTA.PL.

 2. W przypadku zmian Regulaminu do Usług zleconych lub zakupionych przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu z chwili Zlecenia lub zakupienia danej Usługi.

 3. MEGA FINANCE Sp. z o.o. zapewnia dostęp do aktualnej wersji jak wcześniejszych wersji Regulaminu na Portalu MEGAWALUTA.PL.

 4. W zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ostatnia zmiana 2016-12-22 21:48:30